روبیک شش تایی حرفه ای

بازی مکعب روبیک آرمان فردا یک پازل مکانیکی است.
این روبیک شش تایی حرفه ای،از ۶ طرف دارای پیچ و فنر بوده و میزان نرمی آن قابل تنظیم است.