بوم بوم بالون

یه چالش ترکیدنی!!!

بادکنک را نترکانید!!!
سه پایه را بچرخانید و یک چوب را (کلیک کن)
بادکنک فشرده میشه و تا سر حد ترکیدن میره!!!
اگه جرات داری ،فقط یک بار دیگه رو چوب کلیک کن!!!