الفبا

آموزش الفبا و آشنایی کودکان با حروف الفبا از اهمیت ویژه برخوردار است. استفاده از روش‌های آموزشی مبتنی بر بازی و سرگرمی، باعث تمرکز و تسهیل یادگیری کودکان می‌شود. استفاده از بازی‌های آموزشی می‌تواند ذهن کودکان را متمرکز کند و فرآیند یادگیری را بهبود بخشد.